CLASA PREGĂTITOARE 2024-2025- ÎNSCRIEREA ÎN ÎNV. PRIMAR

1, Raport- locuri libere CP 2024-2025- dupa înscriere etapa 1- faza 1

2, Copii înscrisi în CP etapa 1- faza 1

Atentie! Clasele înca nu sunt împartite! În aceste etape se desfășoară doar procesul de înscriere, apoi împărtirea pe clase!

Reamintire! A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR:
– 30 mai 2024 – comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și a inspectoratului școlar, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile pentru etapa a doua, elaborată de ISJ Timiș;
– 31 mai – 10 iunie 2024 – depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
– 11 iunie – 20 iunie 2024 – validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor;
– 21 iunie—27 iunie 2024 – procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;
– completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă;
– 28 iunie 2024 – afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
– cf drepturilor și obligațiilor consacrate în art. 36, Legea 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, =ambii părinți să-și exprime acordul privind înscrierea copilului lor în unitatea de învățământ respectivă.

*

OPTIUNE_LICEUL TEHNOLOGIC ROMULUS PARASCHIVOIU LOVRIN

INFO – INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR 2024

CERERE-TIP_CLSPRG_2024_ETAPA_I

CERERE-TIP_CLASA PREGATITOARE

PLAN SCOLARIZARE- CP 2024-2025 SI OFERTA CP ETAPA 1 2024-2025

OME nr. 4019 din 15.03.2024 Metodologie insc.inv. primar

ANEXE Metodologie inscriere inv primar OME nr 4019 din 15 martie 2024

În atenția PARINTILOR CARE ISI INSCRIU COPII IN INV PRIMAR- CLASA PREGATITOARE

Având în vedere prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar aprobată prin O.M.E. nr. 4019/15.03.2024, publicat în MONITORUL OFICIAL al ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247/22.III.2024, vă rugăm să respectați etapele și termenele prevăzute în Calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024 – 2025, astfel:

INFO – INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR 2024

– 25 martie 2024 – INFORMAREA PRIN AFISARE la Gradinita cu program prelungit, site- ul scolii:

  • planul de școlarizare propus   – 44 locuri,
  • numărul de clase pregătitoare-   2 clase .

–  activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi:
• posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul corpului de cladire – anterior SDS- str Nisip, aflata în structura școlii
• posibilitatea organizării “Școală după școală”;
• ziua portilor deschise-data 05  aprilie 2024- orele 10-14, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare;

26 martie 2024 – modelul de cerere tip s.a.+anexa 1, 2, 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4019/15.03.2024,

pentru eliberarea recomandărilor de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025 copiilor care au frecventat grădinița (de catre dnele educatoare),

pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2024 inclusiv, de către unitățile de învățământ preșcolar;

 

-27 03 2024- informare și consiliere de către membrii comisiei despre – criterii specifice de departajare in unitățatea de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali ( sindicate, consiliul reprez. al părinților)
– afișare mai sus,  Ordinul 4019, din 15 03 2024 calendarul desfasurarii inscrierii si anexele necesare la dosarul de inscriere 

Dosarul de inscriere la scoala va cuprinde:

  • cerere tip completata ( anexata)
  • copie cerificat copil (cf cu originalul)
  • copie carti identitate parinti (cf cu originalul)
  • anexe (dupa caz)
  • declaratia de acord prelucrare date (original)
  • acordul ambilor parinti la inscriere ( semnaturile ambilor parinti/ tutori)
  • adeverinta de la medicul de familie ,, apt pentru inscriere in inv primar,,
  • avizul evaluarii psihosomatice (daca e cazul)

Procedura- reglementează modalitatea de constituire a formaţiunilor de studiu în învăţământul preuniversitar, prin distribuirea aleatorie a antepreşcolarilor/ preşcolarilor/elevilor, cu respectarea principiului nediscriminării, al asigurării echităţii şi egalităţii de şanse, al transparenţei, al incluziunii, al centrării educaţiei pe beneficiarii primari ai acesteia, al accesibilităţii şi disponibilităţii, al interesului superior al copilului/elevului, fiind publicată în data de 12 martie 2024, în MONITORUL OFICIAL NR. 204.

*În perioada 28 martie – 10 aprilie se va realiza evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 ( care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate) de către CJRAE; de asemenea, se vor soluționa de către Comisia județeană de înscriere a copiilor în învățământul primar, constituită la nivelul ISJ Timiș, a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

Dosarul pentru evaluare psihosomatica, va cuprinde aceleasi documente identice precum se va depune si in dosarul pentru inscriere in clasa pregatitoare.

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN INVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR:
11 aprilie – 14 mai 2024primirea cererilor-tip de înscriere depuse de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere la clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere (anexa 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4019/15.03.2024) și a documentelor necesare în copie simplă;
– validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică * ; (* Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea părintelui de a se prezenta la unitatea de învăţământ unde se dorește înscrierea, cu dosarul complet al copilului, în vederea validării.)

****************************************

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR:
14 mai – 17 mai 2024 – Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar a cererilor – tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
20 mai – 27 mai 2024 – procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal
– proc. cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
– admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază;
– marcarea , în aplicația informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază;
29 mai 2024 – afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere;

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR:
30 mai 2024 – comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și a inspectoratului școlar, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile pentru etapa a doua, elaborată de ISJ Timiș;
31 mai – 10 iunie 2024 – depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
11 iunie – 20 iunie 2024 – validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor;
21 iunie—27 iunie 2024 – procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;
– completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă;
28 iunie 2024 – afișarea la unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
– cf drepturilor și obligațiilor consacrate în art. 36, Legea 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, =ambii părinți să-și exprime acordul privind înscrierea copilului lor în unitatea de învățământ respectivă.

Vă rugăm să respectați la înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024 – 2025 categoria de vârstă cărora le este adresată Metodologia în cauză:
– este obligatorie pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august în anul curent;
– este facultativă pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în intervalul 1 septembrie – 31 decembrie, anul curent.