Înscrierea în învăţământul preşcolar 2024-2025

2024-2025- ÎNSCRIEREA ÎN GRADINITA

GRADINITA – LOCURI  ADMISE (NOMINAL/ OCUPATE) si LOCURI  LIBERE  la 14 06 2024
LOCURI LIBERE- PENTRU INSCRIEREA IN INV PRESCOLAR (GRADINITA) 2024-2025
 Planul de Scolarizare, 1 grupa respectiv numărul de grupe alocate pentru fiecare nivel în parte (
modalitatea de stabilire a numărului de locuri libere + criteriile de departajare generale
informatii care să permită părintilor să cunoască activitatea specifică unitătii de învătământ
lista documentelor pe care trebuie să le cuprindă dosarul de înscriere a copilului, la inscriere în unitatea de învățămant este: 
– CERERE-TIP_INV PRESCOLAR- cererea se completeaza on line de secretarul unitatii
sau personal (validata de secretarul unitatii sc)
– certificat nastere copil (original si xerox- pentru conformitate cu originalul)
– CI parinti/ tutori legali (original si xerox- pentru conformitate cu originalul)
– documente de tutela/ incredintare minori/plasament- daca este cazul (xerox in conform. cu originalul)
– adeverinta de la medicul de familie/ certificat de grad boala sau CES- dupa cum e cazul
– certificat deces parinte (in cazul unui parinte decedat)
persoana care răspunde de consilierea părinților/ reprezentanților legali, cu privire la procedura
de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar
– Profesorii: Moisa Maria, Burguș Geta, Gellert Mihaela, 0256381425
Numărul de telefon la care părinții pot apela în vederea obținerii de informații cu privire la 
înscriere:
– Secretar/ Informatician: Neda Angelica
– tel. 0256381008
Programul de lucru al comisiei
LUNI- VINERI: 9,00-15,00
*Metodologia – cadru de înscriere a copiilor în unită i de învățământ preuniversitar cu 
personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar/i în servicii de educație timpurie complementare+ * *Calendarului înscrierii copiilor preșcolari în anul școlar 2024 – 2025 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate-nivel preșcolar aprobată prin O.M.E. nr.4018 din 15 martie 2024

METODOLOGIA

ORDIN nr. 4.018 din 15 martie 2024 -2025

Anexa nr. 2, CALENDARUL înscrierii copiilor antepreşcolari şi preşcolari în anul şcolar 2024-2025
în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în servicii de educaţie timpurie complementare

*Etapa de reînscrieri
Sunt reînscrişi copiii care au frecventat unitatea de învăţământ în anul şcolar curent şi care urmează să
o frecventeze şi în anul şcolar următor, ca urmare a exprimării acestei opţiuni de către
părinţii/reprezentanţii legali ai acestora, printr-o cerere scrisă.

Pentru unităţile de învăţământ care au şi grupe de nivel antepreşcolar, în baza continuităţii, copiii de 3 ani din grupa mare de la creşă pot fi reînscrişi în grupa mică de la grădiniţă, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă şi în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinţii solicită acest lucru.

În situaţia în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depăşeşte numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menţionate la art. 6 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în servicii de educaţie timpurie complementare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.018/2024.20-24 mai 2024

*Afişarea rezultatului şi a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri 24 mai 2024, ora 14.00

*Etapa I din cadrul procesului de înscrieri
Copiii sunt înscrişi în această etapă pe baza dosarelor depuse la unităţile de învăţământ de către
părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi a celor trei opţiuni exprimate, în limita locurilor din planul de
şcolarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.
27 mai-14 iunie 2024
27-31 mai 2024 (colectarea cererilor)
3-5 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza I – prima opţiune)
6-10 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza a II-a – a doua opţiune)
11-12 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza a III-a – a
treia opţiune)
Afişarea rezultatului şi a nr de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri 14 iunie 2024, ora 14.00

*Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri
În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape,
pe baza dosarelor depuse la unităţile de învăţământ de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi
a celor trei opţiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.
17 iunie-5 iulie 2024
17-21 iunie 2024 (colectarea cererilor)
24-26 iunie 2024 (procesarea cererilor din faza I – prima opţiune)
27 iunie-1 iulie 2024 (procesarea cererilor din faza a II-a – a doua opţiune)
2-4 iulie 2024 (procesarea cererilor din faza a III-a – a treia opţiune)
*Afişare rezultate şi nr de locuri libere rămase după a doua etapă -înscrieri 5 iulie 2024, ora 14.00

*Etapa de ajustări
În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscrişi în primele două etape din lipsă
de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase
libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de
19-29 august 2024 ISJ/ISMB şi pe baza dosarelor depuse de părinţi la inspectoratul şcolar.

La această etapă au acces
următoarele categorii de copii:
– copiii care au rămas nerepartizaţi după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani
şi de 5 ani;
– copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învăţământul primar şi nu au fost admişi ca
urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;

– copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în grupa mică din învăţământul preşcolar.

AMÂNARE ÎNSCRIERE clasa pregătitoare 2024_2025

Anexa nr. 2 la Procedura Operațională P 10.17 privind înscrierea în învățământul primar
2024/2025- Situații excepționale care necesită amânarea înscrierii în învătământul primar sau
cele care nu se încadrează în Calendarul înscrierii în învătământul primar”

CĂTRE COMISIA JUDEȚEANĂ DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
Subsemnata/ul,________________________________________________________
cu domiciliul/ reședința în localitatea _______________ str._____________, nr.____, bl.___,
sc.___, tel. _________________, mama/ tata /tutorele/ reprezentatul legal al minorului/minorei
________________________________ născut/ă la data de _________________, vă rog să
aprobați amânarea înscrierii acestuia/acesteia în învățământul primar în anul școlar 2024/2025,
în conformitate cu prevederile art.53 alin. (2) din OME nr. 4019 din 15.03.2024 privind
aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar
2024-2025 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025,
aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4019/15.03.2024.

Anexez prezentei, adeverința medicală eliberată de medicul de familie care atestă
afecțiunea acută severă sau cronică ce poate constitui cauză de amânare a începerii școlarizării
la vârsta de 6 ani, conform Baremului medical prevăzut în Ordinul 430/2004 al Ministerului
Sănătății publicat în M.OF. nr. 377/ 29.04.2004.

Data:                                                                                    Semnătura

*Afişare rezultate şi nr de locuri libere după etapa de ajustări 30 august 2024, ora 14.00

*Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscrişi în anul şcolar 2024-2025 în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar, repartizarea pe formaţiuni de studiu 9 septembrie 2024, ora 16.00

====================================================

Informare- Grădinița!!!

CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR

Etapa ajustări, 20 – 30 august. Final 31 august. sursa edu.ro

Etapa de ajustari– 21-25 înscrierea, pe locurile rămase libere, a copiilor care nu au fost înscriși în niciuna dintre etapele precedente;

-30 august 2023- procesarea cererilor, afisarea listelor copiilor înscriși și a numărului de locuri rămase libere

*Pentru înscriere, este necesar un dosar complet = copie CN copil, CI părinți, adev medic fam, alte doc. daca este cazul..

 

Lista locurilor ocupate pentru invatamant prescolar 2022-2023, in etapa I faza 1 si 2.

ADMISI IN GRADINITA 2023-2024

LOCURI NEOCUPATE 

LOCURI LIBERE la GRADINITA la 19 06 2023

REINSCRIERE (nominal)-Formatiuni 2023-2024- dupa ,,Reinscriere,,

INFORMARE- INFORMARE INSCRIERE IN INVATAMANT PRESCOLAR 2023-2024

CALENDAR SI METODOLOGIE INSCRIERE IN INVATAMANT PRIMAR-Prescolar MO l Partea I nr. 482 (1)

==================================================

INSCRIEREA și REINSCRIEREA în invatamantul prescolar, pentru anul școlar 2023-2024

Copilul tău începe grădinița sau creșa la toamnă?

Am pus în consultare publică calendarul pentru înscrierea copiilor în învățământul preșcolar și antepreșcolar și în Serviciile de educație timpurie complementare, precum și calendarul înscrierii pentru anul școlar 2023-2024.

Mai jos, extras din Calendarul de înscriere în învățământul preșcolar și antepreșcolar pentru anul școlar 2023-2024:

➖ 6-14 iunie 2023 – reînscrierea copiilor care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent;

– 14 iunie 2023 – afișarea listei copiilor reînscriși și a locurilor rămase libere după finalizarea etapei de reînscrieri;

➖Etapa- I- 15- 30 iunie 2023 din cadrul procesului de înscriere – înscrierea copiilor în baza opțiunilor exprimate de părinți/reprezentanți legali și în limita locurilor disponibile;

– faza I- 15- 20 iunie 2023

– faza II- 21- 26 iunie 2023

– faza III- 27- 30 iunie 2023

➖ 30 iunie 2023 – afișarea listei copiilor înscriși și a numărului de locuri rămase libere după prima etapă de înscrieri;

➖ Etapa- II- 3-18 iulie 2023 din cadrul procesului de înscriere – înscrierea copiilor pe locurile rămase libere în urma etapei I;

– Faza I-  3-6 iulie 2023

– Faza II-  7-12 iulie 2023

– Faza III- 13-18 iulie 2023

18 iulie 2023– afișarea listei copiilor înscriși și a numărului de locuri rămase libere la finalul etapei a II-a de înscriere;

➖ Etapa de ajustari- 20-30 august- înscrierea, pe locurile rămase libere, a copiilor care nu au fost înscriși în niciuna dintre etapele precedente;

➖ 31 august 2023 – Afișarea listei copiilor înscriși și a numărului de locuri rămase libere (ora 14.00).

Sursa info ISJ Tm.

*Pentru ReInscriere, este necesară o cerere.

*Pentru înscriere, este necesar un dosar complet (copie CN copil, CI părinți, adev medic fam, alte doc. daca este cazul..)

Pentru orice detalii:

*Consiliere părinți, Coordonator Gpp,

Prof Moisa Maria, 0256381525

 

*Înscriere, la secretariatul unității scolare,

Secretar Neda Angelica, 0256381008

====================================

AN SC 2021-2022

INFORMARE – PĂRINȚI- GRĂDINIȚĂ

2, PROGRAM de REÎNSCRIERE și ÎNSCRIERE la GRĂDINIȚĂ, de LUNI- VINERI, între orele 9,00-14,00

1, RAPORT- LOCURI LIBERE- GRADINITA 2022-2023

******************************

AN SC 2020-2021

ÎNSCRIEREA in ÎNVĂȚĂMANTUL PRESCOLAR- GRADINITA – 2021- 2022-  Liceul Romulus Paraschivoiu

Anunt si cerere tip functionare Gradinita – perioada de vara

ANUNȚ – ÎNSCRIERE  în GRADINITA

PROGRAM Re – Inscriere GPP

CERERE  TIP- Inscriere invatamant prescolar

PROCEDURA – Invățământ  Preșcolar